Home>News>Enterprise NewsEnterprise News

2013 List of Lucky User in Marketing Research Opened by Silver Star Intelligence
Time:2013-8-1Click:654Author:

Because of our employees’ effort and many users’ active assistance within nearly one month, our company closed the activity of collecting data of 2013 marketing research. In order to express our thanks to the users’ assistance, we have picked 60 lucky members in the participants’ list.

The list is showed in the following place.

Wan Lihui, Zhang Dongsheng, Wang Zhe, Huang Fenglei, Yang Yanhui, Song Heran, Cai Hua, Zheng Yang, Zhu Minghong, Wang Jichao, Liu Huizhu, Gu Xiujuan, Wu Xianglong, Wu Changbin, Jiang Guohua, Wen Yanqing, Jin Xiwu, Cai Sudong, Zhang Xi, Zhu Dazhen, Niu Chao, Hao Chongqi,Liu Wei, Liu Lei, Lan Zongxiong, Tan Xiaoli, Xing Bing, Xiao Guilian, Tong Yiqin, Xiao Dai, Lv Jinhua, Lin Gang, Zheng Aihua, Ren Jiangbo, Liang Jinhua, Xie Jin, Ye Saiyun, Cao Songtao, Cong Yi, Wang Qi, Yi Jiansha, Hu Jinshui, Yang Xu, Zhou Rongshou, Liu Lina, Mou Fei, Bian Sujuan, Yue Xiaoqun, Lu Jianyang, Lin Jiongtang, Zhong Fang, Hu Wenxing, Xie Chuan, Su Liangwen, Kang Zhiqiang, Chen Shuwen, Wang Liang, Ye Damiao, Tao Xiansheng, Wei Fuhua, Xia Bing, etc.

In the mid of August, our company will send a gift to every lucky user. We will inform you by e-mail, please pay attention on our delivery.

Thanks again for choosing KV8 Intelligent Robot Cleaner and please continue to support us. Our unremitting effort aims to make us to share the convenience of intelligent technology.